12069 PEEP TOE PATA VERNIZ ROYAL/ SOLA VERMELHA MEIA PATA